‘Mountainscape’ 2018.

‘Mountainscape’ 2018.

‘Sawtooth Mountain’ 2018.

‘Sawtooth Mountain’ 2018.

‘Confetti in Green’ 2018.

‘Confetti in Green’ 2018.